آبان
۱۳۹۷
۱۶

آدمی حدود نیمی از عمر و زنئگی خویش ار با كار و شغل سپری می سازد. انسان با كار تربیت می شود، از كار لذّت می برد و بسیاری از نیازهای مادّی و معنوی او از طریق كار تأمین و ارضاء می گردد. كار علاوه بر تأمین نیازهای مادّی زندگی می تواند پاسخگوی بسیاری از نیازهای عمیق و اساسی بشر باشد. از جمله نیاز به كسب موفّقیّت، نیاز به تایید و پذیرش دیگران، نیاز به ایجاد روابط شخصی و اجتماعی ، نیاز به داشتن پایگاه اجتماعی و نیاز به مفید بودن و خدمت كردن به دیگران.

امروز نگرش ها و تعریف ها از كار متفاوت و گوناگون است. اقتصاددانان كار را وسیله ی كسب استقلال مادّی و ارضای نیازهای مــــادّی می دانند. جامعه شناس كار را وسیله ی ارتباط با جامعه، همانندی با گروه، تثبیت پایگاه اجتماعی و كسب هویّت می داند. به نظر روان شناسان كار جوابگوی بسیاری از نیازهای روحی و لازمه ی سلامت روان است. در اسلام كار صیقل جان شمرده شده و بیكاری مذموم و مورد نكوهش قرار گرفته است. می توان در یك جمعبندی فرهنگ و تمدّن بشری را محصول كار دانست.

تغییر و دگرگونی در بازار كار و مشاغل، جایگزینی كار با ماشین به جای كار با دست و موارد دیگر از جمله الزاماتی هستند كه ما را ترغیب و وادار می نمایند تا برای غلبه بر مشكلات و یافتن راه های تازه و سودمند دست به تحقیق و پژوهش بزنیم.

از میان موضوع، رضایت شغلی دارای جاذبه و اهمیّت خاصّی است. چه می شود كه انسان از كارش راضی و ناراضی می شود؟ علّت های این امر كدامند؟ و سؤالات ویژه ی دیگر كه پاسخ آنها نیاز به تحقیق و تفحّص دارد.

اگر نیاز های انسان در پرداختن به كار و شغلش ارضاء نگردد او رضایت مندی از كار و شغل و وظیفه اش نخواهد داشت. عوامل بسیاری در رضایت مندی شغلی مهم هستند كه از آن میان می توان به حقوق، امنیّت شغلی، شرایط كاری خوب و مطلوب، امكانات پیشرفت و ترقّی و روابط سالم انسانی اشاره كرد. شاید ” عامل روابط انسانی “ بیش از هر عامل دیگر در رضایت شغلی مؤثّر باشد. مردم دوست دارند وقتی كه خوب كار می كنند به آنها گفته شود و وقتی كارشان ضعیف است به آنها كمك شود. تعریف و تشویقِ پیشرفت ها و كمك جهت رفع ضعف ها باعث رشد می شود. مردم می خواهند با كسانی كه دوست دارند و می توانند كنار بیایند كار كنند.

رضایت شغلی مفهوم پیچیده و چند بُعدی است و با عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد ( هاپاك 1935 ). رضایت شغلی یكی از عوامل بسیار مهم در موفّقیّت شغلی است و باعث افزایش كارایی و نیز احساس رضایت باطنی فرد می گردد عواملی همانند سازش، انگیزش شغلی و موفّقیّت شغلی به گونه ای در ایجاد رضایت شغلی مؤثرّند. تأمین خشنودی و سلامتی و اعتبار و رفع نیاز های اوّلیّه ی فرد با اشتغالِ رضایت بخش به دست می آید.

رضایت شغلی به شدّت با عوامل روانی در ارتباط است. كسی كه از شغلش رضایت دارد این شغل سازگار ی عاطفی و لذّت مطلوبی را برای او تأمین می نماید. رضایت شغلی تنها با یك عامل به دست نمی آید بلكه تركیب معیّنی از مجموعه عوامل گوناگون مثل میزان درآمد، ارزش اجتماعی شغل، شرایط محیط كار، آرامش روحی و روانی و ... می باشد. رضایت شغلی بر دو نوع است : رضایت شغلی بیرونی و  درونی. رضایت شغلی درونی از دو منبع حاصل می شود احساس لذّتی كه از كار می برد و نیز لذّتی كه بر اثر مشاهده ی پیشرفت و انجام برخی مسؤولیّت ها و به ظهور رساندن برخی توانمندی ها و رغبت ها به فرد دست می دهد. رضایت بیرونی با شرایط اشتغال و محیط كار ارتباط دارد و هر آن در حال تغییر و تحوّل است ( كینزبرگ و همكاران 1951 ). البتّه عوامل درونی از ثبات بیشتر برخوردارند و پایدارتر از رضایت بیرونی هستند.

افراد از نظر میزان رضایتی كه شغلشان برای آنها فراهم می سازد بسیار متفاوتند. در مورد رضایت شغلی برّرسی های بسیاری انجام گرفته است. اصلی كه حاكم بر همه ی برّرسی های رضایت شغلی است این است كه كارمند، انسانی است با نیاز های بی شمار، بسیازی از این نیاز ها اگر نه اكثر آنها، چنانچه او تولید كننده و خوشحال و مفید باشد می بایست در كارش ارضاء گردد. محققّان در زمینه ی رضایت شغلی توافق نظر دارند كه هر چه سطح شغل پایین تر باشد رضایت كمتری در كار یافت می شود، با این كه پول نا كافی ممكن است دلیل اوّلیّه ی عدم رضایت شغلی باشد، جامعه شناسان معتقدند كه عوامل دیگری وجود دارد كه باعث بیگانگی شغلی می شود از جمله عدم تناسب شغل با تصوّری كه فرد از خویشتن دارد، جالب نبودن شغل، ثابت نبودن آن و عدم امكان پیشرفت. در هر صورت تفكّرات بسیار لیكن تحقیقات كمی در مورد علل بیگانگی شغلی و علل عدم رضایت شغل انجام گرفته است.

موضوع تحقیق :

« برّرسی عوامل مؤثّر بر میزان رضایت شغلی مدیرانِ واحد های آموزشی از دیدگاه مدیران واحد های آموزشیِ منطقه ی تبادكان »


ضرورت پژوهش :

از آنجایی كه در دهه های اخیر نیرونی انسانی در هر سازمانی مهمترین عامل برای دست یابی به اهداف آن سازمان محسوب می شود بنابراین آموزش و پرورش از طریق تغییر در رفتار افراد باعث شكوفایی استعداد های آنان شده و به افزایش كیفیّت و بازده ی نیرونی انسانی كمك شایانی می كند.

در این رابطه مدیریّت آموزشی به لحاظ تأثیر بسزایی كه در رشد و ارتقای كاركنان سازمان آموزش و پرورش دارد از اهمیّت فوق العاده ای برخوردار است.

در بیان تمام فعّالیّت های انسان هیچ فعّالیّتی به اهمیّتِ مدیریّت نمی باشد به این دلیل كه وظیفه ی اصلی و اساسی تمام مدیران در تمام سطوح موجب می شود كه در كلیّه ی مؤسّسات محیطی ایجاد شود كه در آن افراد بتوانند به صورت های گوناگون و گروه های فعّال به هدف ها و انتظارات از پیش تعیین شده با حدّاقل هزینه و حدّاكثر كارایی دست یابند. در اینجا باید خاطر نشان ساخت كه مدارس به عنوان پر  جمعیّت ترین مركز آموزشی صف عملیاتی روند آموزش و پرورش رسمی كشور به حساب می آیند. در نتیجه مدیران، كادر آموزشی و كادر اداری باید در كنار امكانات عادّی و وسایل


در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است


برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :


40y.ir

آبان
۱۳۹۷
۱۶


چکیده


فصل یکم : معرفی پژوهش


مقدمه 2


بیان مسئله 5


ضرورت و اهمیت پژوهش 7


هدف پژوهش 10


فرضیه های پژوهش 10


سوال پژوهش 10


تعاریف مفهومی 11


تعاریف عملیاتی 12فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش


مبانی نظری 14


مبانی نظری روشهای مقابلهبا استرس 14


مدلهای مقابله با استرس 22


مدل موسو بیلی نگز 22


مدل لازاروس و فولکمن 24


مدل اسکروئرز و همکاران 27


مدل اندلر و پارکر 30


مدل اسکینر و همکاران 31


فاکتورهای واسطهای و روش مقابله 36


شکل گیری مفهوم کیفیت زندگی 39


ابعاد کیفیت زندگی 51


تاریخچه تحول نگاه به مفهومکیفیت زندگی 54


زمینه های علمی تحول نگاه به مفهوم کیفیت زندگی 55


پیدایش دیدگاه های چند عاملی 60


دیدگاه مورد پذیرش سازمانبهداشت جهانی 62


پیشینه پژوهشهای علمی 63


پژوهشهای انجام شده در ایران 66


فصل سوم : روش پژوهش


جامعه آماری 74


نمونه و روش نمونه گیری 74


ابزار پژوهش 75


روش جمع آوری اطلاعات 77


روش تجزیه و تحلیل داده ها 77فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها


الف)توصیف داده ها 81


ب) تحلیل داده ها 87فصل پنجم : بحث و بررسی داده ها


بحث و بررسی یافته های تحقیق 95


محدودیت ها 104


پیشنهادات 105


پیشنهادات پژوهشی 105


پیشنهادات کاربردی 105


فهرست منابع و ماخذ 106
فهرست جداول

عنوان

صفحه

جدول 1-4 ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مقابلهبا موقعیت های استرس زا

آبان
۱۳۹۷
۱۶

انسان به عنوان موجودی با فرهنگ برای حفظ روابط اجتماعی از طریق افكار و احساسات ارزشها و هنجارهای اجتماعی را شكل داده و بر حسب ان پدیده نظم اجتماعی را سامان می‌دهد لذا هر گاه ارزشهای اجتماعی و قواعد رفتار مراعات نشود نظم اجتماعی آسیب می‌بیند كه از آن جامعه به عنوان كجرو یاد می‌شود . (آقاجانی ، كتاب زنان ، جلد 17: 67)

تردیدی نیست كه در اكثر جوامع به مسأله جرم و بزه از ابعاد گوناگون جامعه‌شناسی روانشناسی و جرم شناسی و ابعاد دیگر پرداخته شده و این مسأله خود تا حد زیادی ذهن جامعه‌شناسان آن جوامع را به خود مشغول داشته است .

با افزایش روز افزون جمعیت و ورود به هزاره سوم بالطبع هر روز شاهد بروز ناهنجاریهاو جرائم زیادی در جامعه خواهیم بود و زنان به عنوان نیمی از این جامعه كه امروز نیمی از جمعیت فعال و همچنین از اركان مهم سیاستگذاری جامعه از ابتلا به این پدیده مستثنی نیستند.

زنان به عنوان افرادی كه می‌توانند قطعا در حوزه تعریفات الگوها و هنجارهای حوزه های اجتماعی خود نقش تعیین كننده و تاثیر گذار داشته باشند، خود نیز می‌توانند بسته به عواملی كه در تحلیل دامنه های آسیب‌شناسی اجتماعی این تحقیق خواهد امد به افرادی بدل شوند كه خود از این الگوها تحظی نموده و در معرض مجازات‌هایی قرار گیرند كه برای این عدول از قوانین جامعه آنها را مجازات‌ها را تعریف كرده است .

زنان با خروج از این قوانین باعث شده‌اند كه بدون در نظر گرفتن نقش خود و تاثیر گذاری فرزندان از الگوهای رفتاری آنان و یا اگاهی ناصحیح از آنچه باید انجام دهند به بیراهه رفته و كجرو ونام گیرند كه عاقبت باید به مجازات‌های در نظر گرفته شده از سوی جامعه تن در دهند كه زندان شایعترین آنهاست.

این تحقیق به بررسی مشكلات زندانیان زن پس از آزادی می‌پردازد و اینكه آیا حمایتهایی برای بازگشت به زندگی سالم در جامعه آنان صورت می‌گیرد یا اینكه یك زن به خاطر طرز نگاه جامعه پس از گذراندن دوران محكومیت باز هم باید تا آخر عمر عنوان متخلف و كجرو را با خود یدك بكشد.طرح مسأله

از نتیجه بررسی و مطالعات در زمینه جرم و كجروی به این نتیجه می‌رسیم كه آسیب‌سازی فقط منجر به مردان نیست و زنان نیز در پدید آوردن این قبیل رفتارها سهم بسزایی دارند.

نتایج نشان می‌دهد كه كجروی در میان زنان تفاوت بارزی با كجروی مردان دارد مثلا رفتارهای كجرو در میان زنان شامل : فحشا سقط جنین در مواردی سرقسمتهای كوچك نگهداری اشیاء مسروقه،جعل اسنادو…می‌باشد كه تا حدودی متضمن خشونت كمتری هستند . همچنین شاهد هستیم كه مردان بیشتر از زنان بازداشت می‌شوند و بزهكاری زنان دیرتر از مردان به حد اكثر می‌رسد.  (سلیمی و داوری ، جامعه‌شناسی كجروی : 304)

این تفاوت علاوه بر ویژگیهای جسمانی ، دلیل اجتماعی و روانی نیز دارد . به خاطر نگاه خاصی كه جامعه به زن دارد و همیشه دوست داشته كه او را محفوظ در خانه و محبوس در سنتها نگه دارد ، به همین دلیل وقتی كه زنان مجرم تلقی می‌شوند و مجبور به قبول مجازات بعد از رهایی و اتمام دوره قبل از محكومیت خانواده، جامعه و همچنین نظام اجتماعی دیگر او را مانند دوره قبل از محكومیت پذیرا نیست.

برای نقض این پدیده وجود سازمانهای حمایتی و بازپروری ضروری می‌نماید تا برای سرگیری زندگی سالم شرایط مناسبی را برای زنان فراهم آورد. در این تحقیق سعی داریم بررسی همین مشكلات بر سر راه زندانیان زن آزاد شده از زندان وجود دارد بپردازیم و به این سوالات پاسخ دهیم .

1-زنان پس از آزادی از زندان با چه مشكلاتی مواجه می‌شوند؟

2- برای برطرف كردن این مشكلات چه راهكارهای حمایتی وجود دارد؟
اهمیت و ضرورت تحقیق

انحرافات اجتماعی بویژه انحرافات زنان تهدیدی در قبال به خطر افتادن امنیت روانی-اجتماعی و حتی سیاسی و اقتصادی یك جامعه می‌باشد . اولین و كوچكترین نهاد اجتماعی كه با آن روبرو می‌شویم خانواده است و طبیعتاً  افراد در وجود خانواده بیشترین و اساسی ترین الگوها و هنجارها را می‌آموزند پس به كانون خانواده‌ای بزرگتر یعنی جامعه گام می‌نهند و هر گونه تغییر در الگوهای خانواده باعث تغییر در افراد خانواده نیز می‌شود. زنان در خانواده كه به عنوان مادر شناخته می‌شوند بیشترین نقش تعیین كننده در شیوه پرداختن به زندگی و آموزش به فرزندان را به عهده دارند. چه بسیارند زنان كه خود به تنهایی هم مسئولیت تربیت فرزندان را به عهده دارند (كه خود گامی بزرگ در جهت ساختن فردای آنان است ) و نقش دیگرشان بر آورده كردن نیازهای مالی و اقتصادی خانواده است . و مطمئنا برای برآورده ساختن این دو نیاز عاطفی و مالی دچار مشكلات بسیار زیادی خواهند شد . بسیاری از آنان نتوانسته از عهده این مهم برایند و دچار رفتار انحرافی می‌شوند و كانون خانواده را سخت دچار مشكل می‌سازند از طرفی دیگر فرزندان نمی‌توانند از این چنین زنانی الگوهای مناسب را آموخته و به جای آن رفتارهای انحرافی را جایگزین می‌سازند و از طرف دیگر شاید خانواده نتواند این زنان را باز به محیط خود بپذیرد .

این زنان به گونه های مختلف دچار مشكلات می‌شوند و پس از آزادی عده ای از آنان بازگشت به زندان را تنها راه ادامه زندگی دانسته و عده دیگر كه راه بهتر یعنی پناه به خانواده را ترجیح می‌دهند دچار واكنشهایی از سوی اطرافیان می‌شوند كه آنان نیز متقاعد می‌شوند كه به رفتار گذشته باز كردند و از سوی دوستان سابق خود حمایت شوند و تعدادی دیگر نیز اصلا به محیط خانواده باز نمی‌كردند.اهداف تحقیق

بر اساس عنوان تحقیق اهداف زیر قابل بررسی است:


بررسی و شناخت مشكلات زندانیان زن آزاد شده از زندان مشهد

بررسی و اهمیت جایگاه هر یك از این مشكلات در فرایند زندگی روزمره زندانیان زن بعد از آزادی

انحرافات اجتماعی

رفتارهایی كه با معیار ها و هنجارهای اجتماعی سازگار و منطبق نیست وقتی تعداد جرائم و بزهكاری ها از حد معینی از یك جامعه گذشت می‌توان از ان به عنوان یك بیماری اجتماعی یا آسیب نام برد. ( فهیم ، مأوی ، شماره 74 : 5)

كجروی   deviance

رفتاری است مغایر با معیارهای پذیرفته شده یا انتظار اجتماعی گروه یا جامعه خاص ، رفتارهای گوناگون نظیر تقلب ،ارتشاء ، جنایت، اعتیاد، انحرافات جنسی و… را در بر می‌گیرد. ( ساروخانی،‌دایره المعارف علوم اجتماعی)  به بیان دیگر هر جامعه ای ازاعضای خود انتظار دارد از ارزش‌ها و هنجارهای رفتاری كه به زندگی اجتماعی آنان نظم و انسجام می بخشد پیروی می‌كنند، اما در هر وضعیت اجتماعی در بین اعضای جامعه عده ای پیدا می‌شوند كه پاره ای از این ارزش‌ها و هنجارها را رعایت نمی‌كنند كه این عمل را كجروی یا انحراف می نامند .

آسیب‌شناسی Pdathology

از جمله واژه هایی كه بسیاری آن را مفهومی مترادف با كجروی می دانند. آسیب‌شناسی وظیفه ریشه یابی بیماری های تنی راه به عهده دارد و قلمرو جامعه‌شناسی نیز آسیب‌شناسی اجتماعی نهاده می‌شود . ( سلیمی ، جامعه‌شناسی كجروی : 233)


آسیب‌شناسی اجتماعی

مطالعه ناهنجاری هاو آسیب‌های اجتماعی نظیر بیكاری ،اعتیاد،فقر، خودكشی، طلاق، ولگردی و گدایی و  … همراه با علل آثار و عوارض ، شیوه های پیشگیری و درمان آنها به انضمام مطالعه شرایط بیمار گونه و نابسامان اجتماعی است . آسیب‌شناسی اجتماعی مطالعه خاستگاه اختلالها و بی نظمی هاو نابسامانی های اجتماعی است . ( ابهری ، آسیب‌های اجتماعی : 4)

نابهنجاری

یكی از مفاهیم نزدیك به انحراف است فرد نابهنجار كسی است كه فاقد سازگاری بافت كلی یك نظام باشد كه یادر كارایی یك نظام مفسر یا با انتظار و توقع مردم نا همخوان و یا از آنچه معمول و متداول و طبیعی شمرده می‌شود متمایز باشد . (محمدی،‌ آسیب‌های اجتماعی زنان در دهة 80-1370 : 22)

به بیان دیگر رفتاری نابهنجار ، انحراف و آسیب تلقی می‌شود كه حاوی انحرافات گسترده ای از معیار های اجتماعی باشد . از نظر جامعه‌شناسی ، مشروعیت و نابهنجار خار بودن یك رفتار از نوع دیدگاه و انتظار یك جامعه یا هر گروه اجتماعی ناشی می‌شود و در صورتی انحراف تلقی می‌شود كه هنجارهای مكرر و در حدی گسترده نادیده گرفته شود . (شریعتمداری ، كتاب زنان ، شماره 17 : 52 )


بزهكار

كسی كه بر خلاف مسیر و موازین مورد قبول جامعه گام بر میدارد و رفتاری خلاف رفتار انسانهای منضبط و معقول انجام می‌دهد.

بزهكاری

شامل كلیه اعمال و ناهنجاری هایی می‌شود كه به دلیل عوامل روانی بیرونی از فرد سر زده و ضد ارزشهای اجتماعی محسوب می‌شود . (اصلاح و تربیت ،  1381 ،         ج6و7 : 50)

جرم

از نگاه حقوقی هرگونه فعل یا ترك فعلی كه در قانون برای ان مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود . (جهانگیری،  1379 : 437)

مجرم

كسی است كه در زمان معین ، عمل او بر خلاف مقررات قانونی رسمی كشور          باشد . وقوع جرم نه تنها نظم و ارامش و سلامت جامعه را بر هم می زند ، بلكه خسارات روحی و جسمی و مادی به افراد و آزادی و استقلال آنها وارد می‌سازد .                 ( شلویری و پولادی ،‌ 1381 :146)مشكل اجتماعی

مشكل با قید اجتماعی به موقعیت تعدادی از افراد در قالب گروههای سازمان یافته یا غیر سازمان یافته اطلاق می‌شود كه عمل آنها از سوی كل جامعه تایید نمی‌شود و در صورت استمرار عمل گروهی ،آسیب‌هایی برای كل جامعه ایجاد خواهد شد و افراد سعی دارند تا به رفع یا كاهش اثرات آن بپردازد.

جامعه‌شناسان كلاسیك مشكلات اجتماعی را در موقعیت های دردناك یا غیر مطلوب برای توده واقعی مردم تلقی كرده اند .


در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است


برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :


40y.ir

آبان
۱۳۹۷
۱۶

 پایان نامه کارشناسی ارشد  رشته حقوق

با موضوع :

بررسی ابعاد حقوقی قراردادهای سینما و تلویزیون

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود


تکه هایی از متن به عنوان نمونه :


***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد


یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***


متن کامل را می توانید دانلود نمائید


چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)


ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه


 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند


موجود است


چکیده:


قراردادهای در حوزه تولید فیلمهای سینمایی و تلویزیونی از جمله قراردادهای نامعین است که در حقوق ما ناشناخته مانده و در نتی


در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است


برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :


40y.ir

آبان
۱۳۹۷
۱۶

عنوان:


مقایسه ویژ گی های شخصیتی وسبک زندگی  در بیماران ام. اس تاثیر پذیر

و عدم تاثیرپذیر از پیامهای مجله ام. اس


آذرماه  1393


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :


(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)


چکیده

هدف این پژوهش مقایسه ویژگیهای شخصیتی وسبک زندگی بیماران مبتلا به ام اس تاثیرپذیر و تاثیرناپذیر از پیام های مجله ام اس بود. جامعه آماری کلیه بیمارن ام اس در انجمن ام اس در شهر تهران بود که به روش تصادفی ساده تعداد 60 نفر انتخاب شدند. روش پژوهش علی- مقایسه ای بود. داده ها به وسیله پرسشنامه های شخصیت و سبک زندگی جمع آوری شدند و با استفاده از روش آماری t استودنت تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که در بعد سخت گیرانه بودن در سبک زندگی بین بیماران مبتلا به ام اس تاثیرپذیر و تاثیرناپذیر از پیام های مجله ام. اس تفاوت معناداری وجود دارد(05/0>P). اما ویژگی های شخصیتی و ابعاد مستحق بودن، مورد علاقه بودن، کوشش برای رسیدن به کمال و ملایمت در سبک زندگی تفاوت معناداری وجود ندارد. بنابراین نتیجه گرفته شد که سبک زندگی سخت گیرانه بودن در تاثیرپذیری یا عدم تاثیرپذیری بیماران ام.اس از مجله پیام ام. اس نقش دارد و ویژگی های شخصیتی و سبک های دیگر زندگی نمی توانند درتاثیرپذیری و تاثیر نا پذیربودن از پیام های مجله ام اس نقش داشته باشند.


کلمات کلیدی:سبک زندگی، ویژگی های شخصیتی، مجله پیام  ام. اس


فهرست مطالب


عنوان                                                                                               صفحه


چکیده


فصل اول:کلیات پژوهش


-11  مقدمه. 2


1-2  بیان مساله. 3


1-3  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش... 4


1-4  اهداف پژوهش... 5


1-4-1  هدف کلی.. 5


1-4-2  اهداف جزیی.. 5


1-5   فرضیه های پژوهش... 6


1-6  تعریف نظری و عملیاتی  اصطلاحات: 6


1-6-1 تعریف نظری بیماری  ام اس... 6


1-6-2  تعریف  بیماری  ام اس... 6


1-6-3  تعریف نظری سبک زندگی.. 6


1-6-4  تعریف عملی سبک زندگی.. 6


1-6-5  تعریف نظری شخصیت.. 6


1-6-6  تعریف عملی شخصیت.. 7


فصل دوم:مبانی نظری وپیشینه پژوهش


2- 1   ام اس» چیست؟. 9


2-2  تاریخچه بیماری ام اس... 11


2-3   علل شیوع  بیماری ام اس... 13


2-4  ساختمان وکارکرد سلول عصبی.. 14


2- 5   سیرکلی بیماری  ام اس... 15


2-6  علت افزایش بیماری ام اس در جهان. 16


2-7  عوامل موثر در توزیع بیماری ام اس... 17


2-8  روشهای تشخیص بیماری ام اس... 19


2-9  علایم و درمان بیماری ام اس... 19


2-9-1 علایم شایع بیماری ام اس... 20


2-9-2 روش درمان بیماری ام اس... 21


2-9-3  درمان بیماری ام اس با کاردرمانی.. 24


2-9-4 رژیم غذایی وتغذیه. 25


2-9-5  ویتامین D و بیماری ام اس... 28


2-9-6 داروو نقش درمان مکمل در کنترل ام.  اس... 29


2-10 داروهای متداول مصرفی در ‌ام‌اس... 29


2-11 روش‌های درمانی غیردارویی و مؤثر. 30


2-11-1  اهداف کاردرمانی دربیماران ام اس... 31


2-11-2 ورزش وبیماران ام اس... 32


2-11-3 بیماری ام اس ومثبت نگری در زندگی.. 33


2-12 تغییر در سبک زندگی.. 34


2-12-1 تکنیک آزادی عاطفی.. 36


2 - 13 مقایسه بیماری ام اس در زنان ومردان. 37


2 - 14  تاثیرحمایت های اجتماعی در بیماران ام اس... 39


2-15 ام اس و راه های پیشگیری از آن. 42


2-16  جمعیت شناسی ( اپیدمیولوژی ) بیماری ام اس در جهان. 43


2-17 رویکردهای مربوط به ام اس... 45


2-18 شخصیت.. 45


2-19 سبک زندگی.. 52


2-20 خاطرات، رویا ها، روان درمانی.. 56


2-21  تحقیقات انجام شده 57


2-22 جمع بندی فصل دوم. 60


فصل سوم:روش پژوهش


3-1  روش پژوهش... 63


3-2  جامعه پژوهش... 63


3-3  روش نمونه گیری و حجم نمونه پژوهش... 63


3-4  متغیر های پژوهش... 63


3-5  ابزار و روش گرد آوری اطلاعات.. 63


3-6  روش های آماری.. 69


فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها


4-1  بخش اول: شاخص‌های توصیفی داده‌ها 71


4-2  بخش دوم: تحلیل داده ها و مقایسه میانگین متغیرها و آزمون فرضیه‌های پژوهش... 74


فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری


5-1  نتیجه گیری و بحث.. 78


5- 2  محدودیت های پژوهش... 80


5-3  پیشنهادها 80


الف: پیشنهادهای کاربردی.. 80


ب: پیشنهادهای  پژوهشی.. 80


منابع. 81


پیوست ها 86


مقدمه

انسان همواره در معرض حوادثی است که زندگی اورا تهدید می کند .  این حوادث به موازات تکامل بشر تحول و افزایش پیداکرده است. بیماری مولتیپل اسکلروزیس[1] (ام اس) نوعی بیماری پیش رونده وتحلیل برنده غلاف میلین سلولهای عصبی در سیستم عصبی مرکزی است. علت بیماری مشخص نیست.این بیماری دارای علائم و نشانه های مختلفی است و همچنین عوارض و عواقب متفاوتی به همراه دارد.  کم توانی ونهایتاً ناتوانی، محدودیت های حرکتی، استرس، اختلالات روحی _ روانی و عصبی، افسردگی وغیره از عوارض مهم و عمده ای است که می تواند در زندگی فردی و اجتماعی این بیماران اثر گذاشته و بیماران مبتلا به بیماری ام . اس را مبدل به افرادی منزوی و گوشه گیر نماید.  این بیماری در زنان شایعتر از مردان بوده و همچنین در نقاطی از دنیا مثل اروپای شمالی، آمریکا و کانادا نیز از شیوع بالاتری برخوردار است.  همچنین افرادی که در خانواده خود بیمار مبتلا به ام اس را دارند، ریسک بالاتری برای ابتلا به این بیماری را نسبت به سایر افراد جامعه دارند.  تاکنون دلیل پیدایش این بیماری مشخص نشده است ولی به نظر می رسد که بروز این بیماری ارتباطی با پاسخ های خود ایمنی داشته باشد . بیماری ام اس در واقع یکی از صدها یا هزاران بیماری مزمنی است که به علت ماهییت خود می تواند جنبه های مختلف زندگی فرد را تحت تاثیر قرار دهد . آنچنان که این بیماری بیشتر جوانان  وبه خصوص زنان جوان را در گیر می کند وبه علت خاصیت مزمن بیماری در تمام عمر همراه فرد خواهد بود آنچه اهمیت توجه به مقوله ام اس را به ویژه در کشور ما دو چندان می کند، شیوع رو به رشد آن به ویژه در سالهای اخیر است که اگر متاسفانه تابه حال هیچ بررسی آماری دقیق به منظور تعیین تعداد افراد مبتلا در ایران انجام نشده است، ولی بر آورد می شود بیش از 30000 نفر در حال حاضر در ایران به ام اس مبتلا باشند که اکثر این افراد را نیز زنان جوان جامعه تشکیل می دهند(ادیب نژاد ، 1384).دراین پژوهش ضمن  بحث پیرامون بیماری ام اس وعلل وعوامل آن به بررسی و تجزیه وتحلیل  ویژ گی های شخصیتی وسبک زندگی در بیماران ام اس تاثیر پذیر و تاثیر ناپذیر از پیامهای مجله ام اس پرداخته شد .


1-2  بیان مساله

بیماری ام. اس یكی از بیماریهای قرن حاضر است كه متاسفانه قشر وسیعی از دختران و پسران جوان به آن مبتلا می شوند. علت ایجاد این بیماری اكنون مشخص نشده است و نظرات مختلفی توسط متخصصان ارائه شده و روش قطعی برای درمان آن مطرح نشده است. این بیماری را اتوایمیون یا ویروسی می نامند و دلیل قانع كننده ای هم برای آن ندارند و جالبتر اینكه ویروسی بودن، این بیماری را یكی از دلائل می دانند در حالیكه هنوز برای خودشان هم اثبات نشده است. این بیماری دارای علائم و نشانه های مختلفی است و همچنین عوارض و عواقب متفاوتی به همراه دارد.  کم توانی ونهایتاً ناتوانی، محدودیت های حرکتی، استرس، اختلالات روحی - روانی و عصبی، افسردگی و غیره از عوارض مهم و عمده ای است که می تواند در زندگی فردی و اجتماعی این بیماران اثر گذاشته و بیماران مبتلا به بیماری ام . اس را مبدل به افرادی منزوی و گوشه گیر نماید (هاریسون[2] ، 2009).                                                              


ام اس بیماری خود ایمنی است که طی آن سیستم ایمنی بدن برعلیه خود بدن  فعال شده وموجب تخریب غلافی می شود که اطراف رشته های عصبی را فرا گرفته که این غلاف میلین نام دارد(ادیب نژاد1384).  بیماری مولتیپل اسکلروزیس نوعی بیماری پیش رونده وتحلیل برنده غلاف میلین سلولهای عصبی در سیستم عصبی مرکزی است. علت بیماری مشخص نیست اما به نظر می رسد که فعال شدن مکانیسم های ایمنی علیه آنتی ژن میلین در ایجاد بیماری دخیل باشد. معمولا بین سنین 20تا 40 سال بروز می کند وزنان را بیش تر از مردان گرفتار می سازد و تنها 20 درصد بیماران بعد از گذشت 15 سال از تشخیص دچار محدودیت عملکرد نمی شوند ؛ در یک سوم تا نیمی از موارد پیشرفت به سمت ام اس دیده میشودوبیماران برای حرکت نیاز به کمک خواهند داشت ( هاریسون ،2009).                                                      


 شروع بیماری ممکن است پر سر وصدا ویا آرام وتدریجی  باشد در برخی از  بیماران علایم آنقدر جزیی است که بیمار برای ماهها تا سالها مراجعه پزشکی ندارد . شایعترین فرم بیماری به صورت حملات مراجعه اختلال عملکرد کانونی عصبی است که بطور تیپیک هفته ها تا ماهها به طول می انجامد وبه دنبال ان درجات متفاوتی از بهبودی ایجاد می شود. بیشتر حملات ام اس بدون هیچگونه حادثه قبلی رخ می دهد . خطر پیدایش ام اس بدنبال عفونت های ویروسی نسبتا افزایش می یابد . به نظر می رسد که صدمات مختلف وحتی فشارهای روحی می تواند زمینه را برای  بروز حملات ام اس فراهم کند ؛ مدارک تایید کننده این ادعاها متقاعد کننده نیست. بدون شک ابتلا به ام اس با تجربه کردن نشانه هایی این بیماری همراه است . این نشانه ها متنوعند وهر فرد انواع خاصی از آنها را تجربه می کند. برخورد مناسب با هریک از علایم ام اس و درک چگونگی تطابق با آنها باعث خواهد شد تا زندگی با ام اس نه تنها دشوار نبوده بلکه رضایت بخش نیز باشد.بیماری مولتیپل اسکلروزیس غیرقابل پیش بینی و یکی از مهمترین بیماری های تغییر دهنده زندگی فرد است و به تدریج او را به سمت ناتوانی پیش می برد. در حال حاضر محققان زیادی در حال بررسی این احتمال هستند كه آیا ممكن است روان درمانگری راه مؤثری برای درمان ام اس باشد. درمانهای فیزیکی و شغلی نیز به بیمار کمک می کندکه محدوده حرکات خود، قدرت عضلات و انعطاف پذیری آنها را حفظ کنند و همچنین تکنیکهائی را برای جبران اختلال هماهنگی بین حرکات در تعادل را بیاموزند تا بتواند علیرغم ناتوانائی هائی که دچارآن شده اند، کارکرد خود را حفظ کرده و به شغل خود ادامه دهنداز آنجاهمکاری اعضاء خانواده و اطرافیان این افراد نقش عمده ای در بهبود شخصیت آنها دارد بطوریکه با کمک اطرافیان تواناییهای جسمی و روانی خود را به حداكثر رسانده تا زندگی اجتماعی، اقتصادی مفید و هماهنگی با محیط داشته باشند، اهمیت این موضوع آشكار می شود كه می توان با بالا بردن سطح بهداشت روان افراد مبتلا به بیماریهای جسمانی چون ام اس شانس زنده ماندن آنها را برای مدت زمان بیشتری افزود ، تا در نتیجه افراد بتوانند میزان تطابق خود را با خانواده و اجتماع بالا برده و افراد سالمی از لحاظ جسمانی ، روانی و شخصیتی داشته باشیم (ادیب نژاد، 1384).                                


بین سلامتی و سبک زندگی افراد ارتباط نزدیکی وجود دارد با اصلاح سبک زندگی می توان از بروز حملات بیماری و ناتوانی پیشرونده جلوگیری کرد لذا شناخت سبک زندگی جهت برنامه ریزی های آموزشی اهمیت دارد. سبک زندگی واحد های مورد پژ‍وهش در برخی از ابعاد نامطلوب بود و این رفتارهای غیربهداشتی می تواند بر شدت و عود بیماری و در نهایت کیفیت زندگی بیماران تاثیر گذار باشد.لذا تغییر و تعدیل و اصلاح سبک زندگی بیماران مبتلا، ضروری به نظر می رسد و با برنامه های آموزشی جامع می توان به این مهم دست یافت ( صحراییان وهمکاران ، 1387).                              


این پژوهش در پی پاسخ به این سئوال است که آیا بین ویژگی های شخصیتی وسبک زندگی بیماران مبتلا به ام اس تاثیرپذیر و تاثیرناپذیر از پیام های مجله ام اس تفاوت وجود دارد را بیان می کند.                


1-3  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

امروزه پژوهش وتحقیق در باره بیماری ام اس یکی از عمده ترین وداغ ترین مباحث پزشکی را در مراکز بزرگ علمی جهان تشکیل می دهدوروزی نیست که مقاله ای مرتبط با ام اس که حاصل پژوهشهای محققین کشور های مختلف است چاپ ومنتشر نشود(حمزه لو،1388).                                            


به همین منظور ضرورت دارد تا ویژگی های شخصیتی وسبک زندگی بیماران مبتلارا باتوجه به تاثیر پذیری وتاثیر ناپذیری آنان از ماهنامه آموزشی ، اطلاع رسانی و اجتماعی انجمن ام اس ایران مورد سنجش وارزیابی قرارگیرد. متاسفانه تعداد زیادی از مردم جهان به این بیماری مبتلا هستند و روز به روز بر تعداد مبتلایان افزوده می‌شود. در حال حاضر بیش از دو میلیون نفر از مردم جهان دارای این بیماری هستند. اكثر این افراد دارای عمری طولانی هستند. امروزه طرز تفكر افراد نسبت به ام اس عوض شده است و ام اس یك موضوع ممنوع شده نیست.افراد در مورد تشخیص ام اس خود همانند تشخیص سایر بیماری ها به راحتی می توانند صحبت كنند. در ایران نیز بیماری ام. اس را می‌توان پدیده‌ای نسبتا جدید محسوب نمود و جامعه ما نیز با موارد زیادی از این بیماری روبرو است.آنچه مهم است که خصوصا بیماران ام. اس بدانند آن است که ام. اس بیماریی است که با ترفندهای خاص، اراده، صبر، بردباری و تو کل بر خداوند متعال به راحتی می‌توان با آن کنار آمد و از پیشرفت‌ بیماری جلوگیری نمود (اعتمادی فر وهمکاران1381).                                


ام اس  در زنان شایع‌تر از مردان است. بروز آن در زنان تا ۳ برابر بیشتر از مردان بوده و احتمالا فاکتورهای هورمونی و سیستم ایمنی علت بروز بیشتر ام. ‌اس‌ در زنان می‌باشند (ادیب نژاد، 1384).                      


 استرس‌های روحی به عنوان یک عامل احتمالی برای عود و پیشرفت ام. اس ذکر شده است. به دلایلی که هنوز کاملا مشخص نیست. از طرف دیگر، به گفته كارشناسان، آمار مبتلایان به این بیمارى در حال افزایش است؛ بنابراین تحقیق و پژوهش در جنبه‌هاى مختلف این بیمارى اعم از شناسایى عوامل خطر، علت ابتلا، پیشگیرى و درمان آن بیش از پیش ضرورى است.  ام. اس درحالی بیماری اسرارآمیز لقب گرفته است که در رشته نورولوژی بیشتر از همه بیماری ها، ذهن دانشمندان و پژوهشگران را به خود مشغول کرده و هنوز علت یا حتی درمان قطعی برای این بیماری پیدا نشده است.  ‌این بیماری از یک طرف استقلال وتوانایی فرد برای شرکت موثر در اجتماع را تهدید می کند و از سوی دیگر پیش آگاهی ودوره های غیر قابل پیش بین


در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است


برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :


40y.ir

آبان
۱۳۹۷
۱۶

دکتر حبیب هادیان فرد


مهرماه 1394


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :


(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)


چکیده


هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان بر ناگویی خلقی و اجتناب تجربی در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی بوده است.


روش: طرح پژوهشی از نوع آزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل است که شامل پیش آزمون و پس آزمون می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل بیماران حاضر در بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری شیراز می باشد که در بهار 94 در این مرکز درمانی بستری بوده اند. این بیماران تشخیص اختلال سوء مصرف مواد را همزمان با اختلال شخصیت مرزی دارا هستند و تحت درمان با نگهدارنده متادون قرار دارند. تعداد 30 نفر از این افراد با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب شده اند و به طور تصادفی در یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل (هر گروه 15 نفر) قرار گرفته اند. گروه آزمایش، در 8 جلسه 120 دقیقه ای تحت درمان تنظیم هیجان (گراس، 2002)  قرار گرفته اند و اعضاء گروه کنترل هیچ گونه مداخله روانشناختی دریافت نکرده اند.


ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسش نامه های ناگویی خلقی تورنتو-20 (تیلور، بگبی و پارکر 1997) و پرسش نامه پذیرش و عمل نسخه دوم (بوند و همکاران، 2007) بوده است. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد متغیرها) و استنباطی (تحلیل کو واریانس) استفاده شده است. نتایج: نتایج  نشان داده است که درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان (گراس، 2002) باعث کاهش معنادار نمره ناگویی خلقی و اجتناب تجربی در افراد مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی می شود.


نتیجه گیری: نتایج این پژوهش حاکی از این است که درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان  (گراس، 2002) موجب کاهش معنادار نمره ناگویی خلقی و اجتناب تجربی در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی می شود. بنابر این پیشنهاد می شود جهت انجام اقدامات درمانی ضمن  درمان با نگهدارنده متادون، مداخلات روانشناختی از جمله درمان مذکور در بیمارستان ها، پایگاه ها و مراکز ترک اعتیاد انجام شود.


واژه های کلیدی: اختلال سوء مصرف مواد، اختلال شخصیت مرزی، گروه درمانی، درمان مبتنی بر تنظیم هیجان، ناگویی خلقی، اجتناب تجربی


فهرست مطالب


عنوان                                                                                      صفحه


فصل اول: کلیات


1-1-مقدمه. 2


1-2-بیان مسئله. 4


1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش... 8


1-4-اهداف پژوهش... 9


1-5- تعریف مفهومی متغیرها 10


1-5-1-درمان تنظیم هیجان گراس... 10


1-5-2- اختلال سوء مصرف مواد. 10


1-5-3- اختلال شخصیت مرزی.. 11


1-5-4-ناگویی خلقی.. 11


1-5-5- اجتناب تجربی.. 12


1-6- تعریف عملیاتی متغیرها 13


1-6-1- گروه درمانی مبتنی بر تنظیم هیجان. 13


1-6-2- ناگویی خلقی.. 13


1-6-3- اجتناب تجربی.. 13


1-6-4-اختلال سوء مصرف مواد. 13


1-6-5- اختلال شخصیت مرزی.. 13
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش


2-1- اختلال شخصیت مرزی.. 15


2-1-1-چشم انداز تاریخی اختلال شخصیت مرزی.. 15


2-1-2- نظریه زیستی- اجتماعی لینهان. 16


2-1-3- رویکرد روان پویشی.. 17


2-1-4- رویکرد توصیفی.. 17


2-1-5- نظریه روابط موضوعی.. 18


2-1-6- نظریه روابط شئ کرنبرگ.. 19


2-1-7- مدل مسیر های چندگانه زانارینی و فرانکنبورگ.. 20


2-2- تنظیم هیجان. 21


2-2-1- مدل پردازشی.. 22


2-2-2- هیجان و شایستگی اجتماعی.. 23


2-2-3- خود تنظیمی.. 23


2-2-4- هوش هیجانی.. 24


2-2-5- سطح هوشیاری.. 24


2-2-6-چرا تنظیم هیجان مهم است؟. 24


2-2-7- تنظیم هیجان چیست؟. 25


2-2-8- تنظیم هیجان و انواع اختلالات.. 26


2-2-9- درمان هیجان محور 29


2-2-10- اصلاح راهبردهای تنظیم هیجان از طریق مدل گراس... 29


2-2-10-1- مرحله ی اول: انتخاب موقعیت.. 31


2-2-10-2- مرحله دوم: اصلاح موقعیت.. 32


2-2-10-3- مرحله سوم: گسترش توجه. 33


2-2-10-4- مرحله ی چهارم، تغییر شناختی.. 36


2-2-10-5- مرحله ی پنجم: تعدیل پاسخ. 37


2-3- نظریه های مرتبط با سوء مصرف مواد. 38


2-3-1- نظریه های روان پویشی.. 39


2-3-2- نظریه های شناختی.. 39


2-3-3- نظریه های رفتاری.. 40


2-3-4- نظریه یادگیری اجتماعی.. 40


2-3-5- نظریه یا الگوی باورداشت تندرستی.. 40


2-4-  روان درمانی اختلالات وابسته به مواد. 41


2-4-1- رویکرد درمانی روان پویشی.. 41


2-4-2- رویکرد مصاحبه انگیزشی.. 42


2-4-3- رویکرد پزشکی.. 42


2-4-4- گروه درمانی.. 42


2-5- ناگویی خلقی.. 43


2-5-1-چشم انداز تاریخی ناگویی خلقی.. 43


2-5-2-همه گیر شناسی ناگویی خلقی.. 45


2-5-3- سبب شناسی.. 46


2-5-4- ناگویی خلقی و نظریه دلبستگی.. 47


2-5-5- آسیب های دوران کودکی و ناگویی خلقی.. 49


2-5-6- ناگویی خلقی از دیدگاه روان‌پویشی.. 51


2-5-7- اختلال شخصیت مرزی و ناگویی خلقی.. 52


2-6- پژوهش های پیشین.. 54


2-7- سوالات پژوهش... 60
فصل سوم: روش پژوهش


3-1- طرح پژوهش، بیان متغیرها و نحوه تغییر یا کنترل آن‌ها 62


3-2- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری.. 62


3-3- ابزار پژوهش... 63


3-3-1-پرسش نامه ناگویی خلقی تورنتو (TAS-20) 63


3-3-2- پرسش نامه پذیرش و عمل  نسخه دوم. 65


3-3-3- پروتکل درمان تنظیم هیجان. 66


3-4- روش اجراء 70


3-5- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 70
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها


4-1- یافته های توصیفی.. 72


4-2-تحلیل استنباطی داده ها 75


4-2-1-سؤال اول: آیا گروه­درمانی مبتنی بر تنظیم هیجان بر ناگویی خلقی بیماران


مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی تأثیر معناداری دارد؟. 75


4-2-2- سوال دوم: آیا  گروه درمانی مبتنی بر تنظیم هیجان بر  اجتناب تجربی بیماران


مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی تأثیر معناداری دارد؟. 77
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری


5-1- بحث و نتیجه‌گیری.. 80


5-1-1- بحث سؤال اول: آیا گروه درمانی مبتنی بر تنظیم هیجان بر ناگویی


خلقی بیماران مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت


مرزی تأثیر معناداری دارد؟. 80


5-1-2- بحث سؤال دوم: آیا  گروه درمانی مبتنی بر تنظیم هیجان بر  اجتناب تجربی


بیماران مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی تأثیر


معناداری دارد؟. 84


5-2- محدودیت‌های پژوهش... 86


5-3- پیشنهادات.. 87


5-3-1- پیشنهادات پژوهشی.. 87


5-3-2- پیشنهادات کاربردی.. 88


منابع


منابع فارسی.. 89


منابع انگلیسی.. 92


 پیوست‌ها


پیوست یک: پرسشنامه ناگویی خلقی.. 108


پیوست دو: پرسشنامه پذیرش و عمل- نسخه دوم. 110


مقدمه


هیجان ها بخش بسیار مهمی از رفتارهای انگیزشی انسان ها هستند. آنها ارتباط نزدیکی با حافظه[1]، تفکر، سلامت روحی و جسمی دارند و همچنین نقش بسزایی در هماهنگی تعاملات ما با دیگر افراد دارند  (ونهالا[2]، 2011). تنظیم هیجان[3] یک فرایند خودکار یا کنترل شده ای است که مقدار و شدت اجزاء پاسخ های عاطفی شامل تجربیات ذهنی، فعالیتهای روانشناختی یا رفتاری را مشخص می کند. بنابر این تنظیم هیجان می تواند فهم درستی نسبت به فرایندهای روانی ارائه دهد (دوناهو، مک کلور، مون[4]، 2014). تحقیقات اخیر نشان داده است افراد مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد معمولا مشکلاتی در حوزه تنظیم هیجان از جمله اضطراب، افسردگی، غمگینی، زود رنجی، یاس، احساس نا امیدی و بی ارزش بودن را تجربه می کنند (نانس، سالیوان، و لوین[5]، 2004). یکی از علل ایجاد کننده و تداوم بخش اختلال سوء مصرف مواد نارسایی مدیریت هیجان ها می باشد. سوء مصرف مواد ناشی از سطح پایین راهبردهای نظم جویی هیجان مثبت و ناتوانی در مقابله موثر با هیجان ها و مدیریت آنها به ویژه در شروع مصرف مواد است (پارکر، تیلور، استابروک، شل، و وود[6]، 2008). تحقیقات نشان داده است که بین اختلالات شخصیت و سوء مصرف مواد ارتباط وجود دارد. اختلال سوء مصرف مواد در مردان عمدتا با اختلال شخصیت ضد اجتماعی شناسایی و تشخیص داده شده است. اما در زنان مبتلا به سوء مصرف مواد اختلال شخصیت مرزی با فراوانی بیشتری مشاهده شده است. در تحقیقی گسترده که برای مشخص کردن همبودی[7] بین اختلال سوء مصرف مواد و اختلال شخصیت مرزی انجام گرفته نتایج به دست آمده نشان می دهد که 59% از زنان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی حداقل یک بار در طول زندگیشان سوء مصرف مواد را که می تواند شامل مصرف دائمی الکل یا اعتیاد به آن باشد را گزارش کرده اند و 41% از آنها حداقل در یک دوره از زندگی خود وابسته به مواد بوده اند. بنابر این اختلال شخصیت مرزی و ضد اجتماعی همراه با اختلالات وابسته به مواد با فراوانی زیادی در بیماران روانی یافت می شود (فسک، تارتر، کریسکی، وپیلکنیس[8]، 2006؛ زانارینی، فرانکبرگ، دوبو، سیکل، و لوین[9] 2014؛ ترول، وودبی، وشر[10]، 2004؛ راس[11]،2013؛ ورهول[12] و همکاران، 2000). ارتباط بین اختلالات شخصیت  با اختلالات وابسته به مواد شگفت انگیز نیست زیرا هر دو دارای عاطفه منفی[13]، بی ثباتی عاطفی و تکانشگری[14] می باشند و به این دلیل است که این اختلالات همپوشانی وسیعی دارند (ترول. تی جی[15]، 2000). افراد مبتلا به ناگویی خلقی[16] مشخصاتی از قبیل مشکل در بیان احساسات یا نام بردن آنها، اشکال در تمایز بین احساسات بدنی و هیجانی و تمایل به دریافت علائم ظاهری وقایع دارند (تایلور، و باگبی[17]، 2013). در تحقیقی انجام شده توسط هاویلند و همکارانش ناگویی خلقی در 42% از بیماران مرد و زن مبتلا به سوءمصرف مواد بستری در بیمارستان گزارش شده است (هاویلند و هنری[18]، 2014). اختلال ناگویی خلقی اولین بار در بیماران مبتلا به اختلالات روان تنی مشاهده شد بنابراین به عنوان تیپ ابتدایی یا بچه گانه[19] از آن یاد می شد (روئش[20]، 1948). پس از آن در جمعیت مبتلا به انواع اختلالات از جمله اختلال استرس پس از سانحه، الکلیسم و اختلالات ناشی از مصرف مواد گزارش شد (کریستال[21]، 1968). واکنش الکسی تایمیک ( ناگویی خلقی) می تواند یک واکنش گذرا نسبت به شرایط استرس زا باشد تا افسردگی و اضطراب را از فرد دور سازد (پارکر جی دی[22]، 1991). ارتباط بین ناگویی خلقی و اختلال شخصیت مرزی به ما این نکته را یاد آوری می کند که مشکل شناسایی، درک افتراق و برقراری ارتباط با احساسات بدنی و هیجانی باعث به هم خوردن تنظیم هیجان می شود (وب دی[23]، 2008). اجتناب تجربی[24] بر می گردد به عدم تمایل برای باقی ماندن و روبه رو شدن با وقایع شخصی ناراحت کننده و یا افکار، هیجانات، احساسات، خاطرات و یا امیال آزارنده (هایس، ویلسون، گیفورد،فولت، و استروسا[25]، 1996). به نظر می رسد که سطوح بالای اجتناب تجربی با سطح پایین کیفیت زندگی و شماری از مشکلات رفتاری مانند (سوء مصرف مواد، رفتارهای خود جرحی[26] و اختلالات خورردن) همراه باشد. مطالعاتی چند در بزرگسالان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، سطوح بالای اجتناب تجربی را در این افراد نشان داده است (دیکسون-گوردون، چمپان و والترز[27]، 2011). بسیاری از نظریه پردازان در حوزه آسیب شناسی روانی در تبیین اختلالات روانی، نقش و جایگاه متفاوتی را برای هیجان ها قائل شده اند. امروزه گذشته از مدل های التقاطی، بسیاری از مدل های شناختی نیز به نقش پررنگ هیجان ها در تحول و تداوم اختلالات روانی پی برده اند، به طوری که بسیاری از آن ها هیجان ها را همتراز با شناخت ها در ایجاد اختلالات روانی می دانند و به سمت مدل های شناختی-هیجانی حرکت کرده اند. از این رو هسته مرکزی درمان در این پژوهش درمان گروهی تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس[28] (2002) می باشد، که با توجه به نقش هیجان و مدیریت آن بررسی علمی تاثیر این درمان در بهبودی اختلال سوء مصرف مواد، اختلالات شخصیت و عوامل مرتبط با این اختلالات لازم و ضروری به نظر می رسد.


1-2-بیان مسئله


افزایش ناملایمات اجتماعی و کمرنگ شدن بعد عاطفی زندگی، موجب سرخوردگی و گرایش به سوءمصرف مواد مخدر عده زیادی از جوامع، به ویژه نسل جوان آنها می گردد. به همین جهت در سالهای اخیر، جهانیان شاهد گسترش بیشتر اعتیاد بوده اند. چنانکه برخی از پژوهشگران، یکی از مشکلات جدی و حاد جوامع امروزی را مصرف روزافزون مواد مخدر و داروهای روانگردان دانسته، و چند دهه اخیر را "عصر دارو" نام گذاری کرده اند (امینی، 1379؛ به نقل از براهنی و همکاران، 1368). چنین روندی موجب نگرانی دولتمردان کشورهای مختلف شده است. از جمله مهم ترین دلایل این نگرانی ها به اضمحلال کشیده شدن نیروی انسانی کشور و بار مالی حاصل از آن است. در واقع، مصرف مواد مخدر، علاوه بر ایجاد مشکلاتی که به آنها اشاره شد، مسائل دیگری مانند ضعف توانمندی شغلی، فقر و ارتکاب رفتارهای ضد اجتماعی را در پی می آورد، زیرا ارتباط تنگاتنگی میان رفتارهای مخاطره آمیز وجود دارد (بمان[29]و همکاران، 1988).


اختلال سوءمصرف مواد یک اختلال عود کننده مزمن است و با مسایل زیادی در حوزه های پزشکی، روان-پزشکی، خانوادگی، شغلی، قانونی، مالی و معنوی همراه است. سوءمصرف مواد ناشی از تنظیم نیافتگی هیجان  و ناتوانی در مقابله ی موثر با هیجانها و مدیریت آن ها می باشد (پارکر و همکاران، 2008). تنظیم هیجان به عنوان یکی از عوامل روانشناختی مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است (مایر، کاروسو، و سالو وی[30]، 1999(.  تحقیقات انجام شده به تجزیه و تحلیل نقش خطر ساز عوامل اجتماعی، خانوادگی و عوامل روانشناختی دخالت کننده در سوء مصرف مواد پرداخته اند. تنظیم هیجان (لارسن و دینر[31]، 1985) از نظر آماری نقش عمده و قابل توجهی در ارتباط با عوامل خطر ساز خانوادگی برای بزرگسالان مبتلا به مصرف موادی از قبیل دخانیات، ماری جوانا و الکل داشته است (ویلس، سندی، یاگر، و شینار[32]، 2001) و نقش ثابت شده ای در سوء مصرف موادی چون دخانیات (گونزالز[33]، جی، و آ، 2009(، الکل و سایر مواد مخدر دارد (مک جیو، اسلاتسک، و لاکونو[34]، 1999).


اختلالات شخصیت از دیر باز به عنوان عاملی که درمان اختلال سوء مصرف مواد را پیچیده می کند شناخته شده است (سیور ویت، و دالی[35]، 1997)، بالاخص اختلال شخصیت مرزی از دیر باز به عنوان یک اختلال همراه قوی با سوء مصرف مواد شناخته شده است (انجمن روانپزشکان آمریکا[36]، 2000). در حالی که شیوع اختلال شخصیت مرزی در جمعیت عمومی تقریبا 2% می باشد (انجمن روانپزشکان آمریکا، 2000)، شیوع مصرف مواد در همان جمعیت بین 11% تا 65% می باشد (دارک، ویلیامسون، راس، تسون، و لینسکی[37]، 2004؛ ترول، شر، مینکس-بران، داربین، و بار[38]، 2000).


 این افراد با تکانشگری[39]، احساس مزمن پوچی، اختلال هویت، مشکل جدی در کنترل خشم، تغییرات شدید و مکرر خلق و خوی و رفتار های تهدید کننده مشخص و تشخیص گذاری می شوند ( انجمن روانپزشکان آمریکا، 2000).


انتظار می رود بیماران اختلال شخصیت مرزی با توجه به علائم تشخیصی شان با درصد وسیعی از  خطراتی چون افسردگی شدید، اقدام به خود کشی، مصرف بی رویه مواد مخدر و خطرات ناشی از این مصرف بی رویه تهدید شوند (دارکت[40] و همکاران، 2004؛ ترول و همکاران، 2004؛ برادسکی، مالون، الیس، دولیت، و مان[41]، 1997؛ گوپتا، و ترزپک[42]، 1997؛ مان، واترناکس، هاس، و مالون[43]، 1999؛ شار، و اوجهان[44]، 2001 دیویدسون، بران، جیمز، کریک، و ریچاردسون[45]، 2014). همچنین اختلال در عملکرد تنظیم هیجان[46] به عنوان تعریف اصلی ویژگی های اختلال شخصیت مرزی درنظر گرفته شده است (اسکودل[47]، و همکاران، 2002). طی دهه های گذشته آگاهی ضعیف از هیجانات، تحت عنوان ناگویی خلقی شناخته شده است (نمیاه، و سیفنئوس[48]، 1970). مفهوم ناگویی خلقی با بسیاری از نشانه های آسیب شناختی روانی  (تایلور، و بابگی، 2013) از جمله افرادی با مشکلاتی از قبیل اختلال خوردن (هاریسون، سالیوان، تی چاناتوریا، و تری شور[49]، 2009)، سوء مصرف مواد و الکل (تایلور، باگبی، و پارکر، 1999)، افسردگی (دی تایمری، لوتس، هرس، و لامینت[50]، 2008) ،  و به خصوص انواعی از اختلالات شخصیت مقاوم به درمان (اگرودنیکزاک، پیپر، و جویس[51]، 2005) ، گسستگی روانی و خودکشی (مارانن[52]، و همکاران، 2005) دیده می شود. ناگویی خلقی هچنین با اختلال در عملکرد اجتماعی و تحریف روابط بروز پیدا می کند ( باگبی، پارکر، و تیلور، 1997). این بیماران از برقراری روابط اجتماعی نزدیک اجتناب می جویند (نیکول[53] و همکاران، 2011).


هیجان ها، به ما کمک می کنند تا با دیگران ارتباط برقرار کنیم و نوعی نظریه ذهن مشترک را تشکیل می دهند. افراد مبتلا به نشانه آسپرگر[54] یا در خود ماندگی[55] نمی توانند هیجان های دیگران را به درستی ارزیابی کنند، که این امر اغلب به رفتارهای بین فردی نامناسب و بدکار منجر می شود (بارون-کوهن[56] و همکاران، 2009). این ناتوانی در شناسایی، نام گذاری، افتراق گذاری، و مرتبط ساختن هیجان ها با رویدادها، الکسی تایمی نامیده می شود و با انواع گوناگونی از مشکلات، و از جمله سوء مصرف مواد، اختلالات خوردن، اختلال اضطراب منتشر، اختلال استرس پس از سانحه، و مشکلاتی دیگر همراه است (تیلور، 1984).


در نظریه پذیرش و تعهد و نظریه های اخیر، اجتناب تجربی[57] به عنوان عامل مهمی در سبب شناسی و تداوم آسیب شناسی روانی در نظر گرفته می شود (کینگستون، کلارک، رمینگتن[58]، 2010). اجتناب تجربی به ارزیابی های منفی افراطی از حس ها، احساسات و افکار خصوصی نا خواسته و عدم تمایل به تجربه کرن این رویدادها و تلاش های عمدی برای کنترل یا فرار از آنها اطلاق می شود (کلارک و تیلر، 2009). اجتناب تجربی شامل مجموعه ای از سازه های مرتبط به هم است و فرونشانی تفکر (ونزلاف و وگنر[59]، 2002)، فرونشانی هیجانی (گراس و لوینسون، 1993)، مقابله اجتماعی (پنلی، توماکا و ویب[60]، 2002) و ارزیابی مجدد (لازاروس، 1993) را شامل می شود. نقش این فرایند فرا تشخیصی در شکل گیری و تداوم بسیاری از اختلالات روانی پر رنگ شده است (کلارک و تیلر، 2009) و پژوهش های بسیاری رابطه آن را با آسیب شناسی و نحوه شکل دادن اختلالات روانی نشان داده اند.


با استناد به مطالب ذکر شده، این پژوهش در پی بررسی تاثیر درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان برناگویی خلقی و اجتناب تجربی در بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی  می باشد به امید آن که بتواند در درمان و تخفیف این علائم ناتوان کننده موثر


در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است


برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :


40y.ir

آبان
۱۳۹۷
۱۶

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :


(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده تحقیق


دراین تحقیق به بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان می پردازیم رضایت شغلی را نگرش آگاهانه مثبت و کلی فرد نسبت به شغل خویش تعریف نموده و سپس به تعاریف مفاهیم مرتبط با موضوع پرداخته می شود.


عوامل متعددی را به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق که در ارتباط با متغیر تابع رضایت شغلی دارند را شناسایی و پیرامون هر کدام بحث نظری و نتایج تحقیقات گذشته بیان می شود. به طور کلی متغیرها و عوامل تاثیر گذار بر رضایت شغلی در سه حوزه فردی و انگیزشی , سازمانی و اجتماعی دسته بندی شده و سپس تمامی متغیرهای مورد نظر در قالب یک مدل منسجم , در ارتباط با متغیر تابع قرار گرفته که هر رابطه نشاندهنده یک فرضیه تحقیق می باشد.


جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان کارخانه راد فرمان که با شیوه نمونه گیری تصادفی و بر اساس محاسبات انجام شده از آن 110 نفر به عنوان نمونه گرفته شده است.


پس ازجمع آوری اطلاعات مورد نیاز , ابزار آماری متناسب با فرضیه های تحقیق که مهم ترین آنها تحلیل رگرسیون , آزمون Oneway وF  می باشند به کار گرفته شده و نهایتا دیاگرام مسیر , جهت تاثیر گذاری متغیرها بر روی متغیر تابع می باشد.


در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است


برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :


40y.ir

آبان
۱۳۹۷
۱۶

مقدمه    3

1-1- عنوان تحقیق    4

1-2-  بیان مسأله    4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق    5

1-4- اهداف تحقیق     7

1-5- قلمرو تحقیق    8

1-5-1- فلمرو مکانی    8

1-5-2- قلمرو زمانی تحقیق    8

1-5-3- قلمرو موضوعی تحقیق    8

1-6- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی    8

1-6-1- تعاریف نظری واژه ها    8

1-6-2- تعاریف عملیاتی واژه ها    9

1-7- نوع متغیرها    10

خلاصه    10

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

مقدمه    12

2-1- بخش اول: کمال گرایی    13

2-1-1- تیپ کمال گرا     13

2-1-2- چگونه به وجود آمدن شخصیت کمال گرا     15

2-1-3- ابعاد کمال گرایی     16

2-1-4- نظریه های کمال گرایی     16

2-1-4-1- نظریه پرلز    16


2-1-4-2- نظریه آدلر    17

2-1-4-3- نظریه بلات     17

2-1-5- ویژگی های افراد کمال گرا     18

2-1-5-1- جنبه های منفی کمال گرایان    18

2-1-5-2- جنبه های مثبت کمال گرایان     18

2-1-5-3- درس های سخت    19

2-1-5-4- تصمیم گیری    20

2-1-6- علل کمال گرایی     20

2-1-7- انواع کمال گرایی    21

2-1-7-1- کمال گرایی مثبت و منفی    21

2-1-7-2- کمال گرایی بهنجار و نا بهنجار    21

2-1-7-3- کمال گرایی چند بعدی    22

2-1-8- درمان کمال گرایی    22

2-2- بخش دوم: بهداشت روان    24

2-2-1- تعریف بهداشت روانی     24

2-2-2-تاریخچه بهداشت روان در ایران     25

2-2-3- دیدگاه های بهداشت روانی     26

2-2-4- اصول بهداشت روانی     29

2-2-5- اهداف بهداشت روان     29

2-2-6- پیامدهای  بهداشت روانی    30

2-2-7- معیارهای بهداشت روان     31

2-2-8- عوامل موثر بر بهداشت روان    33

2-3- بخش سوم: عزت نفس سازمانی    34

2-3-1- تعاریف عزت نفس سازمانی     34

2-3-2- نظریه عزت نفس سازمانی     37

2-3-3- عوامل سازمانی مؤثر در ارتقاء عزت نفس    40

2-3-4- ویژگی‎های شخصی كه عزت نفس بالا دارد    41


2-3-5- خصیصه های مرتبط با عزت نفس سازمانی    42

2-3-6- ابعاد عزت نفس سازمانی    43

2-4- بخش چهارم: بررسی نظریه های پیرامون موضوع تحقیق    43

2-4-1- پژوهش های انجام شده در داخل کشور مرتبط با متغیر کمال گرایی    43

2-4-2- پژوهش های انجام شده در خارج کشور مرتبط با متغیر کمال گرایی    44

2-4-3- پژوهش های انجام شده در داخل کشور مرتبط با متغیر بهداشت روان    45

2-4-4- پژوهش های انجام شده در خارج کشور مرتبط با متغیر بهداشت روان    46

2-4-5- پژوهش های انجام شده در داخل کشور مرتبط با متغیر عزت نفس سازمانی    47

2-4-6- پژوهش های انجام شده در خارج کشور مرتبط با متغیر عزت نفس سازمانی    47

2-5- بخش پنجم: بررسی چارچوب نظری، مدل مفهومی و فرضیات تحقیق    48

2-5-1- چارچوب نظری تحقیق    48

2-5-2-  مدل مفهومی تحقیق    49

2-5-3-   فرضیه‏های تحقیق:    49

خلاصه    50

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه    52

3-1- روش طرح و تحقیق    52

3-2- فرآیند تحقیق    52

3-3- جامعه آماری    52

3-4- حجم نمونه    53

3-4- ابزار گردآوری داده ها    53

3-5- روایی و پایایی ابزار سنجش     53

3-5- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها    54


در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است


برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :


40y.ir

آبان
۱۳۹۷
۱۶

چکیده 1


فصل یک: کلیات پژوهش


1-1-مقدمه      3


1-2-بیان مسأله     4


1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش       7


1-4-اهداف پژوهش       8


1-5-چهارچوب نظری پژوهش       9


1-6-فرضیه های پژوهش       10


1-7-متغیرهای پژوهش       10


1-8-تعریف نظری و عملیاتی       10


1-9-قلمرو پژوهش       11


فصل دوم: ادبیات پژوهش


2-1- مقدمه    13


2-2- مدل اثربخشی     14


2-3- دو تئوری درباره اثربخشی تبلیغات       15


2-4- برای تعیین اثربخشی تبلیغات چه چیزی را باید اندازه گیری كنیم؟  19


2-5- نقش برنامه ریزی صحیح رسانه ها در اثربخشی         20


2-6- تغییر مداوم  دنیای رسانه ها       20


2-7- ماموریت و هدف      25


2-8- تصمیم درباره بودجه تبلیغات 25


2-9- ارزیابی و انتخاب پیام 26


2-10- تصمیم درباره رسانه 26


2-11- ارزیابی اثربخشی تبلیغات 27


2-12- اثربخشی تبلیغات 28


2-13- ابعاد آثار مثبت منفی 28


2-14-تحلیل نظریه اثربخشی تبلیغات 29


2-15- حوزه های اثربخشی تبلیغات 30


2-16- ابعاد اعتمادسازی در رسانه تبلیغی 31


2-17- مدل های اعتمادسازی در رسانه های تبلیغی- تجاری   35


2-18- مدل اعتماد دیویس، مایِر و شورمن 36


2-19- مدل TAM 38


2-20- بررسی نظریه ناهماهنگی شناختی از لئون فستینگر و کاربرد آن در تبلیغات     40


2-21- کاربرد نظریه های ارتباطات: اقناع و تبلیغ 51


2-22- اقناع و نگرش 53


2-23- پروپاگاندا     54


2-24- پژوهش های انجام شده در جهان 70


2-25- پژوهش های انجام شده 71


فصل سوم: روش تحقیق                                                                                  


3-1- مقدمه     77


3-2- روش تحقیق 77


3-3- روش جمع آوری داده ها 77


3-4- جامعه و نمونه آماری 78


3-5- روش نمونه گیری 78


3-6- روائی تحقیق 78


3-7- روش های تجزیه و تحلیل آماری 79


فصل چهار: تجزیه و تحلیل داده ها                                                                    


آمار توصیفی    81


آمار استنباطی 82


فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات


5-1- بحث و نتیجه گیری 87


5-2- پیشنهاد پژوهش 90


5-3- محدودیت پژوهش 90


منابع   91


ضمائم    95


چکیده:


هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا در شرکت نادری لاهیجان می باشد و از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده و از لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد.


این پژوهش به روش میدانی انجام خواهد گشت.


بدین گونه که پرسشنامه های سنجش رسانه های تبلیغاتی و مدل آیدا بین مشتریان شرکت نادری لاهیجان که به روش نمونه گیری خوشه ای و در بین نمونه های همتا شده پخش گردید.


در این پژوهش جامعه آماری را، کلیه مشتریان شرکت نادری لاهیجان قرار داده­ایم.


برای تعیین حجم نمونه ابتدا 30 پرسشنامه بین مشتریان توزیع و سپس با استفاده از آزمون کولموگراف نرمال بودن داده ها تعیین شده و از آنجائیکه حجم جامعه آماری نا محدود بوده وحجم نمونه 384 نفر تعیین گردید.


در این پژوهش از از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون برای تعیین میزان تأثیر رسانه­ها بر مدل آیدا بکار گرفته می شد. یافته ها نشان می دهند که تبلیغات با ایجاد احساس نیاز به خرید و برانگیختن حس رقابت و پررنگ نمودن یک محصول نسبت به رقبا، می تواند سبب شود تا مشتری با تمایل و از روی اراده و تحت تأثیر تبلیغات به خرید نمودن از فروشگاه نادری لاهیجان اقدام نماید، و مشتریان شرکت نادری لاهیجان بیشتر نیاز به تبلیغاتی دارند که بتوانند در مجلات و زندگی روزمره با آن ارتباط برقرار نمایند.


کلید واژه: اثربخشی رسانه ها، تبلیغات، مدل آیدا، شرکت نادری لاهیجان.


مقدمه:

رسانه ابزاری است برای انتقال پیام. ابزارهایی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله و .... می توانند در هر روز و هر ثانیه پیام های ویژه ای را به بینندگان و شنوندگان ویژه خود برسانند. در این راستا بسیاری از شرکت ها و سازمان ها از رسانه برای تبلیغ خود و محصول خویش بهره می برند. در دنیای رقابتی امروز، بازاریابی برای هر نوع حركت آگاهانه و هدفمند در بازار ضروری بوده و نقش آن در آغاز انجام تمام تلاشها از جمله تولید محصولات و ارائه خدمات مطلوب به جامعه به وضوح قابل مشاهده است، درعصر كنونی كه مفاهیم ارتباطات، رقابت و مشتری گرایی با هم پیوند خورده است تبلیغات به عنوان عنصری آمیخته از بازاریابی، نقش محوری در حفظ و بقاء سازمانها با شناساندن و معرفی محصولات و خدمات ایفاء می­كند. تبلیغات در لغت به معنای رساندن یك پیام از شخصی به شخص دیگر می باشد و از لحاظ تكنیكی عبارت است از هر نوع ارتباطات غیر شخصی در مورد یك سازمان، كالا، خدمت و یا ایده، كه یك كارفرمای مشخص، برای عبور آن از یك رسانه جمعی و به منظور رسیدن آن به جمع وسیعی از مخاطبان، پول پرداخته است[1].


تبلیغات را می توان به عنوان عنصراصلی فرهنگ معاصر در کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای صنعتی دانست[2]


تبلیغات سبب تغییراتی در نگرش، دانش و رفتار مخاطبان می شود و آگاه سازی، ترغیب و تشویق، یادآوری تحکیم روابط و ترویج مبادلات، از جمله وظایف گوناگون تبلیغات است و ارزیابی آثار تبلیغات در هر یک از این موارد برای سازمان هایی که تبلیغات را لازمه تداوم حیات و رشد و توسعه می دانند یک ضرورت است[3].


این پژوهش برآن است تا اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا در شرکت نادری لاهیجان را مورد ارزیابی قرار دهد.


بیان مسأله:

دنیای امروز دنیای هزینه- منفعت می­باشد. هر مؤسسه­ای که وارد مبحث تبلیغات می­شود باید بتواند ضمن جبران نمودن هزینه­های متحمل شده، به هدف خود که همانا جذب مشتری می­باشد، دست یابد. باتوجه به مواردی که تاکنون در خصوص اهمیت امر تبلیغات به عنوان یکی از بخش­های آمیخته بازاریابی مطرح شده است و با توجه به آنکه این امر، در شرکت ها و مؤسسات هزینه بر است، لازم است تا تبلیغات به گونه­ای صحیح و مناسب صورت گیرند تا ضمن اثربخشی، به نوعی متناسب با آن هزینه صرف شده، برای مؤسسه منفعت و عایدی هرچند در بلندمدت داشته باشد. با این وجود، بحران کمبود منابع مالی شرکت­ها و وجود رقابت شدید در میان شرکت­ها، حساسیت نسبت به مخارج تبلیغات را افزایش داده است و لزوم تحقیق در خصوص اثربخشی تبلیغات آشکارتر گردیده است. همچنین با توجه به اهمیت ایجاد کارایی بیشتر در امر تبلیغات، رتبه­بندی رسانه­های تبلیغاتی به کار گرفته شده در سازمان از جایگاه خاصی برخوردار می­باشد و این امر مانع صرف هزینه­های نامناسب در تبلیغات می­شود. یک مصرف کننده، متعارف هر روزه در معرض صدها تبلیغ تجاری قرار می­گیرد. تا هنگام مرگ طبق یک برآورد حدود یک سال و نیم از عمر ما صرف تبلیغات گوناگون می­شود. تبلیغات تجاری همچون رمز و راز محسوب می­شوند. همانطور که شواهد نشان می­دهد تبلیغات غلط می­تواند، عملاً میزان فروش یک شرکت را کاهش دهد. حتی واقعیت تلخ حاکی از این است که بسیاری از شرکت­ها کاملاً شکست می­خورند. اندازه گیری آثار گوناگون یک برنامه تبلیغاتی اگرچه دشوار است اما نتایج آن برای برنامه­ریزی، اصلاح و تعدیل فعالیت های تبلیغاتی سازمان ها بسیار مفید خوهد بود. با بررسی آثار تبلیغاتی و ارتباط آن با اهداف سازمان ها می توان تغییراتی را در بودجه تبلیغاتی، شکل و محتوای پیام ها نوع رسانه ها و کانال های ارتباطی و حتی زمان و شرایط اجرای تبلیغ به عمل آورد تا تبلیغات مفیدتر و مؤثرتر از گذشته صورت گیرد[4]. بنابراین به دلیل کم توجهی بسیاری از شرکت ها به موضوع اثربخشی تبلیغات و یا حتی آشکار نبودن اهیمت و جایگاه این فعالیت در فرایند اجرای تبلیغات و مشاهده مشکلاتی مانند رقبای برند در اجرای برنامه تبلیغاتی شرکت نادری لاهیجان، لذا در این تحقیق اثربخشی تبلیغات این شرکت، بر اساس مدل آیدا مورد بررسی قرار می گیرد. شاید اگر تبلیغات در کشور ما به خصوص در صنعت تغذیه از نظر اثربخشی ارزیابی می شد کمتر شاهد تبلیغات غیرفنی، غیرهنری، غیرعلمی بودیم و شاید تقلیدهای کورکورانه کمتر انجام می گرفت و احتمالاً اعتماد شرکت ها به انجام تبلیغات بیشتر می شد. امروزه به دلیل افزایش شرکت های خصوصی برای بقا باید به روش های نو در بازاریابی روی آورند که یکی از این راه ها می تواند تبلیغات و ارزیابی آن باشد. بسیاری از تبلیغات شرکت ها را می توان نام برد که عملاً به دلیل روش غلط تبلیغ، خود شرکت تبلیغ کننده از تبلیغ خود سود نمی­برد بلکه شرکت­های رقیب از این موضوع سود می­برند و شرکت تبلیغ کننده هیچ گاه به این موضوع پی نبرده است چرا که هرگز تبلیغات خود را از نظر اثربخشی مورد مطالعه قرار نداده است[5].


تبلیغات منحصر به تلویزیون نمی شود بلکه رسانه های دیگر را نیز در بر می گیرد .رادیو، روزنامه، مجله، تبلیغات شهری، اینترنت و غیره از جمله رسانه های مهم تبلیغاتی محسوب می شود . رسانه های مختلف به دلیل تاثیرات منحصر به فردی که بر روی مخاطب می گذارد واکنش های متفاوتی را نیز منجر می گردد .مهمترین تمایزی که بین انواع گوناگون رسانه می توانیم قائل شویم تمایز بین رسانه های پخشی (رادیو و تلویزیون) و رسانه های چاپی (روزنامه ها و مجله ها) است. برای انتقال نمادها و تصورات، رسانه های پخشی نظیر رادیو و تلویزیون مناسب تر به نظر می رسد اما در ارائه ا


در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است


برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :


40y.ir

آبان
۱۳۹۷
۱۶

چکیده


به دلیل توجه زیاد به ابعاد پایداری محیطی و کیفیت زندگی و اجتماعات سالم در سال­های اخیر محفل بحث و بررسی ابعاد کیفی محیط­های سکونتی شهری به شدت داغ شده و كیفیت محیط شهری، به یكی از دغدغه­های نوین نهادهای مدیریت و برنامه­ریزی شهری تبدیل شده است.


با این تعابیر، این پژوهش با عنوان ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج بر آن است تا با واسطه سنجش سطح رضایت مندی ساکنین از وضعیت کیفی محیط سکونت­شان به ارزیابی کیفی و در صورت لزوم طراحی راهکارهای مناسب جهت بهبود کیفیت این دسته از محیط­های مسکونی بپردازد. برای تحقق این هدف رویکرد سنجش میزان رضایت مندی مسکونی به عنوان رویکرد نظری پایان نامه برگزیده شد. سپس با تشریح روش­شناسی ارزیابی کیفیت محیط مسکونی و تبیین علل استفاده از روش­های مختلف آماری در فرایند پژوهش، کار ادامه پیدا کرد. شایان ذکر است که به منظور جمع آوری داده­ها از پرسشنامه استفاده شد. برای سازمان دهی شاخص­ها و زیرشاخص­های استخراج شده از ادبیات تحقیق، مدل نظری سنجش کیفیت محیط موسوم به درخت ارزش در سه سطح (شامل دو شاخص اصلی و شش زیرشاخص)، تشکیل شد.


یافته­های توصیفی نشان دهنده این است که میزان کیفیت محیط مسکونی در روستاهای حسن آباد و نایسر به ترتیب با میانگین 47/2 و 46/2 (در مقایسه با میانه نظری 3) پایین­تر از میانه نظری یا نسبتا ناراضی ارزیابی شد. نتایج آزمون t نیز نشان می­دهد که رضایت از کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده معنادار نمی­باشد و در مورد دو شاخص سازنده اصلی یعنی رضایت از شاخص­های عینی محیط مسکونی و شاخص­های ذهنی محیط مسکونی نیز نتایج به همین صورت است.


براساس نتایج تحلیل رگرسیونی چند متغیره، در سطح دوم مدل، شاخص­های ذهنی محیط مسکونی نسبت به شاخص­های عینی در میزان رضایت از کیفیت محیط مسکونی تأثیر بیشتری دارد. در سطح سوم مدل نیز، زیرشاخص امکانات خارجی واحد مسکونی، رضایت از سازمان دسترسی و فضایی و دسترسی به امکانات و خدمات تأثیر بیشتری بر شاخص بالاسری خود دارند. همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس یك طرفه برای شناسایی میزان تاثیر ویژگی­های اجتماعی- اقتصادی مخاطبان بر روی ادراك كیفیت محیط مسکونی نشان داد که در هر دو روستا، تفاوت ادراک کیفیت محیط مسکونی در بین تمامی گروه­ها (و بر مبنای ویژگی­های اجتماعی- اقتصادی افراد) معنی‌دار است. و در نهایت نتایج آزمون تحلیل عاملی مدل نظری ارایه شده را تأیید نمود.


کلید واژه­ها: کیفیت محیط، کیفیت محیط مسکونی، روستاهای ادغام شده در شهر، شهر سنندج، حسن آباد، نایسر.
فهرست مطالب


عنوان                                                                                             صفحه


فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق….....…………………………………….……....1


1-1. بیان مسئله…..………………………………………………………….......2


1-2. اهمیت موضوع تحقیق و دلایل انتخاب آن4


1-3. سوالات تحقیق5


1-4. فرضیات تحقیق5


1-5. اهداف تحقیق5


1-6. روش تحقیق6


1-7. روش گردآوری اطلاعات6


1-8. پیشینه تحقیق6


1-9. مشکلات و موانع تحقیق8


1-10.واژه شناسی تحقیق8


منابع و مأخذ10
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق12


2-1. مقدمه 13


2-2. کیفیت زندگی13


2-3. قلمرو مفهوم کیفیت زندگی15


2-4.کیفیت محیط17


2-5. کیفیت محیط سکونت: مفاهیم و تعاریف18


2-5-1. مفهوم سکونت18


2-5-2. محیط سکونت19


2-5-3. کیفیت محیط سکونت19


2-5-4. شاخص­های کمی و کیفی واحد مسکونی20


2-6. رویکرد نظری22


2-6-1. رویکرد رضایت مندی و متغیرهای ارزیابی آن22


2-6-2. دیدگاه ادراکی25


2-6-3. مدل کانتر: مولفه­های مکان29


2-6-4. دیدگاه سیاست گذاران30


2-7. گسترش فیزیکی شهرها و ادغام روستاها32


2-8. روستاهای ادغام شده و کیفیت محیط آنها33


2-9. نتیجه گیری و ارایه رویکرد نظری پایان نامه33


منابع و مأخذ37
فصل سوم : روش شناسی تحقیق40


3-1. مقدمه41


3-2. روش تحقیق41


3-3. روش سنجش و ارزیابی کیفیت محیط مسکونی42


3-4. روش گردآوری اطلاعات44


3-5. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات44


3-6. روایی و پایایی پرسشنامه45


3-7. جامعه آماری، روش نمونه­گیری و تعداد نمونه46


منابع و مأخذ48
فصل چهارم : بررسی نمونه مورد مطالعه (روستاهای حسن آباد و نایسر)49


4-1. مقدمه 50


4-2. موقعیت جغرافیایی50


4-3. جغرافیای انسانی- اقتصادی منطقه مورد مطالعه50


4-3-1. ویژگی­ها و تحولات جمعیتی شهر سنندج50


4-3-2. گسترش فضایی شهر سنندج از سال 1355 تا 138552


4-4. معرفی روستاهای مورد مطالعه (حسن آباد و نایسر)55


4-4-1. ویژگی­ها و تحولات جمعیتی روستاهای مورد مطالعه56


4-4-2. ویژگی­ها و تحولات اقتصادی روستاهای مورد مطالعه57


4-4-3. ویژگی­ها و تحولات کالبدی روستاهای مورد مطالعه58


4-5. جغرافیای طبیعی منطقه مورد مطالعه63


4-5-1. وضعیت زمین شناسی63


4-5-2. لرزه خیزی64


4-5-3. ژئومورفولوژی64


4-5-4. ویژگی­های اقلیمی65


4-6. یافته­های تحقیق65


4-6-1. یافته­های توصیفی65


4-6-1-1. ترسیم ویژگی­های كلی مخاطبان: وضعیت سن66


4-6-1-2. وضعیت تاهل67


4-6-1-3. وضعیت تحصیلات68


4-6-1-4. وضعیت شغلی69


4-6-1-5. وضعیت مالكیت واحد مسكونی70


4-6-1-6. میزان متوسط درآمد خانوار در ماه71


4-6-1-7. مدت زمان سکونت در واحد مسكونی71


4-6-2. یافته­های توصیفی شاخص­های سطوح مختلف مدل نظری72


4-6-2-1. حسن آباد72


4-6-2-1-1. سازمان دسترسی و فضایی72


4-6-2-1-2. دسترسی به امکانات و خدمات73


4-6-2-1-3. محیط اجتماعی74


4-6-2-1-4. بهداشت محیط75


4-6-2-1-5. امکانات داخلی واحدهای مسکونی76


4-6-2-1-6. امکانات خارجی واحدهای مسکونی77


4-6-2-2. نایسر78


4-6-2-2-1. سازمان دسترسی و فضایی78


4-6-2-2-2. دسترسی به امکانات و خدمات79


4-6-2-2-3. محیط اجتماعی79


4-6-2-2-4. بهداشت محیط80


4-6-2-2-5. امکانات داخلی واحدهای مسکونی81


4-6-2-2-6. امکانات خارجی واحدهای مسکونی82


4-6-2-3. وضعیت کلی كیفیت محیط مسکونی در دو روستای ادغام شده در


شهر سنندج83


4-6-2. یافته­های استنباطی83


4-6-2-1. ارزیابی میزان کیفیت محیط مسکونی83


4-6-2-1-1. کیفیت سازمان دسترسی و فضایی83


4-6-2-1-2. کیفیت دسترسی به امکانات و خدمات84


4-6-2-1-3. کیفیت محیط اجتماعی85


4-6-2-1-4. کیفیت بهداشت محیط85


4-6-2-1-5. کیفیت امکانات داخلی واحد مسکونی86


4-6-2-1-6. کیفیت امکانات خارجی واحد مسکونی86


4-6-2-1-7. کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج87


4-6-2-2. مقایسه کیفیت در دو روستای ادغام شده88


4-6-2-2-1. سازمان دسترسی و فضایی88


4-6-2-2-2. دسترسی به امکانات و خدمات89


4-6-2-2-3. محیط اجتماعی89


4-6-2-2-4. بهداشت محیط90


4-6-2-2-5. امکانات داخلی واحدهای مسکونی90


4-6-2-2-6. امکانات خارجی واحدهای مسکونی91


4-6-2-3. برازش مدل نظری91


4-6-2-3-1. مقایسه اهمیت زیرشاخص­های سازنده کیفیت محیط مسکونی


روستاهای ادغام شده91


4-6-2-3-2. مقایسه اهمیت شاخص­های اصلی سازنده کیفیت محیط مسکونی


روستاهای ادغام شده93


4-6-2-4. سنجش صحت ساختار دسته بندی سوالات پرسشنامه و کفایت مدل 97


4-6-3. جمع ­بندی و نتیجه­گیری102


منابع و مأخذ104
فصل پنجم : نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادات105


5-1. مقدمه 105


5-2. یافته­های تحقیق107


5-2-1. نتایج107


5-2-2. آزمون فرضیات تحقیق110


5-3. راهکارهای پیشنهادی111


5-3-1. راهکارهای ارتقاء و بهبود کیفیت محیط مسکونی در روستاهای


ادغام شده (در شهر سنندج)111
پیوست: پرسشنامه113
فهرست جداول


عنوان                                                                                             صفحه


جدول (1-1): مهمترین مطالعات خارجی در رابطه با موضوع مورد مطالعه7


جدول (1-2): مهمترین مطالعات داخلی در رابطه با موضوع مورد مطالعه8


جدول­ (2-1):­ گونه شناسی تفکرات حاکم بر تعاریف کیفیت محیط سکونت20


جدول (4-1): تغییرات جمعیت و مساحت شهر سنندج طی دوره 1385-135551


جدول (4 -2): روستاهای ادغام شده در بافت شهر سنندج طی دوره 1385- 135554


جدول (4-3): تغییرات تعداد و نرخ رشد جمعیت روستاهای


حسن آباد و نایسر (دوره 1385-1355)57


جدول (4-4): توزیع جنسیت مخاطبان66


جدول (4-5): توزیع سنی مخاطبان67


جدول (4-6): وضعیت تاهل مخاطبان67


جدول (4-7): وضعیت تحصیلات مخاطبان68


جدول (4-8): وضعیت اشتغال مخاطبان69


جدول (4-9): وضعیت مالكیت واحد مسكونی مخاطبان70


جدول (4-10): میزان متوسط درآمد خانوار در ماه71


جدول (4-11): مدت زمان سکونت در واحد مسكونی71


جدول (4-12): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص سازمان دسترسی و فضایی73


جدول (4-13): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص دسترسی به امکانات و خدمات74


جدول (4-14): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص محیط اجتماعی75


جدول (4-15): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص بهداشت محیط76


جدول (4-16): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص امکانات داخلی واحدهای مسکونی77


جدول (4-17): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص امکانات خارجی واحدهای مسکونی77


جدول (4-18): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص سازمان دسترسی و فضایی78


جدول (4-19): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص دسترسی به امکانات و خدمات79


جدول (4-20): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص محیط اجتماعی80


جدول (4-21): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص بهداشت محیط81


جدول (4-22): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص امکانات داخلی واحدهای مسکونی82


جدول (4-23): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص امکانات خارجی واحدهای مسکونی82


جدول (4- 24): مقایسه سطح کیفیت سازمان دسترسی و فضایی در وضع موجود با حد متوسط84


جدول (4- 25): مقایسه سطح کیفیت دسترسی به امکانات و خدمات در وضع


موجود با حد متوسط84


جدول (4-26): مقایسه سطح کیفیت محیط اجتماعی در وضع موجود با حد متوسط85


جدول (4-27): مقایسه سطح کیفیت بهداشت محیط در وضع موجود با حد متوسط85


جدول (4-28): مقایسه سطح کیفیت امکانات داخلی واحد مسکونی در وضع


موجود با حد متوسط 86


جدول (4-29): مقایسه سطح کیفیت امکانات خارجی واحد مسکونی در وضع


موجود با حد متوسط86


جدول (4-30): مقایسه سطح کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر


سنندج بر اساس شاخص­های اصلی88


جدول (4- 31): نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین کیفیت سازمان دسترسی


و فضایی88


جدول (4- 32): نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین دسترسی به امکانات


و خدمات89


جدول (4- 33): نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین محیط اجتماعی89


جدول (4- 34): نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین بهداشت محیط90


جدول (4- 35): نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین امکانات داخلی


واحدهای مسکونی90


جدول (4- 36): نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین امکانات خارجی


واحدهای مسکونی91


جدول (4- 37): ضرایب بتای زیرشاخص­های عینی محیط مسکونی روستاهای


ادغام شده در شهر سنندج92


جدول (4- 38)  ضرایب بتای زیرشاخص­های ذهنی محیط مسکونی روستاهای


ادغام شده در شهر سنندج93


جدول (4- 39): ضرایب بتای شاخص­های سازنده کیفیت محیط مسکونی


روستاهای ادغام شده94


جدول (4- 40): میزان تاثیر متغیرهای اجتماعی- اقتصادی بر روی ادراك كیفیت


محیط مسکونی ساکنان97


جدول (4- 41): نتایج شاخص KMO98


جدول (4-42): نتایج حاصل از دسته بندی سوالات مربوط به شاخص­های ذهنی


کیفیت محیط مسکونی98


ادامه جدول (4-42): نتایج حاصل از دسته بندی سوالات مربوط به شاخص­های


ذهنی کیفیت محیط مسکونی99


ادامه جدول (4-42): نتایج حاصل از دسته بندی سوالات مربوط به شاخص­های


ذهنی کیفیت محیط مسکونی100


جدول (4-43): نتایج حاصل از دسته بندی سوالات مربوط به شاخص­های عینی


کیفیت محیط مسکونی101


جدول (5-1): وضعیت کیفیت محیط مسکونی شاخص­ها و زیرشاخص­های


مدل نظری108


جدول (5-2): میزان اهمیت شاخص­ها و زیرشاخص­های سازنده کیفیت


محیط مسکونی109
فهرست نمودار


عنوان                                                                                             صفحه


نمودار (4-1): توزیع جنسیت مخاطبان66


نمودار (4-2): توزیع سنی مخاطبان67


نمودار (4-3): وضعیت تاهل مخاطبان68


نمودار (4-4): وضعیت تحصیلات مخاطبان69


نمودار (4-5): وضعیت اشتغال مخاطبان70


نمودار (4-6): وضعیت مالكیت واحد مسكونی مخاطبان70


نمودار (4-7): میزان متوسط درآمد خانوار در ماه71


نمودار (4-8): مدت زمان سکونت در واحد مسكونی72


نمودار (4-9): وضعیت كیفیت محیط مسکونی در دو روستای حسن آباد و نایسر83


نمودار (4-10): ضرایب اهمیت شاخص­ها و زیرشاخص­های سازنده کیفیت محیط


مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج95


نمودار (5-1): اهداف تحقیق107
فهرست اشکال


عنوان                                                                                             صفحه


شکل (2-1): چهارچوب كیفیت زندگی16


شکل (2-2): مولفه های موثر بر کیفیت محیط18


شکل (2-3): متغیرهای موثر بر رضایت مندی سکونتی24


شکل (2-4): مدل رضایت مندی محیط مسکونی25


شکل (2-5): مولفه­های سه گانه کیفیت طراحی محیط­های مسکونی در مدل کانتر30


شکل (2-6): ماهیت سلسله مراتبی کیفیت محیط مسکونی از دیدگاه سیاست گذاران31


شکل (2-7): مدل نظری و پایه ارزیابی مفهوم کیفیت محیط مسکونی در روستاهای


ادغام شده در شهر سنندج36


شکل (3-1): فرایند انجام تحقیق42


شکل (3-2): چهارچوب ارزیابی مفهوم کیفیت محیط مسکونی43
فهرست تصاویر


در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است


برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :


40y.ir