چکیده


فصل یکم : معرفی پژوهش


مقدمه 2


بیان مسئله 5


ضرورت و اهمیت پژوهش 7


هدف پژوهش 10


فرضیه های پژوهش 10


سوال پژوهش 10


تعاریف مفهومی 11


تعاریف عملیاتی 12فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش


مبانی نظری 14


مبانی نظری روشهای مقابلهبا استرس 14


مدلهای مقابله با استرس 22


مدل موسو بیلی نگز 22


مدل لازاروس و فولکمن 24


مدل اسکروئرز و همکاران 27


مدل اندلر و پارکر 30


مدل اسکینر و همکاران 31


فاکتورهای واسطهای و روش مقابله 36


شکل گیری مفهوم کیفیت زندگی 39


ابعاد کیفیت زندگی 51


تاریخچه تحول نگاه به مفهومکیفیت زندگی 54


زمینه های علمی تحول نگاه به مفهوم کیفیت زندگی 55


پیدایش دیدگاه های چند عاملی 60


دیدگاه مورد پذیرش سازمانبهداشت جهانی 62


پیشینه پژوهشهای علمی 63


پژوهشهای انجام شده در ایران 66


فصل سوم : روش پژوهش


جامعه آماری 74


نمونه و روش نمونه گیری 74


ابزار پژوهش 75


روش جمع آوری اطلاعات 77


روش تجزیه و تحلیل داده ها 77فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها


الف)توصیف داده ها 81


ب) تحلیل داده ها 87فصل پنجم : بحث و بررسی داده ها


بحث و بررسی یافته های تحقیق 95


محدودیت ها 104


پیشنهادات 105


پیشنهادات پژوهشی 105


پیشنهادات کاربردی 105


فهرست منابع و ماخذ 106
فهرست جداول

عنوان

صفحه

جدول 1-4 ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مقابلهبا موقعیت های استرس زا