مقدمه    3

1-1- عنوان تحقیق    4

1-2-  بیان مسأله    4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق    5

1-4- اهداف تحقیق     7

1-5- قلمرو تحقیق    8

1-5-1- فلمرو مکانی    8

1-5-2- قلمرو زمانی تحقیق    8

1-5-3- قلمرو موضوعی تحقیق    8

1-6- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی    8

1-6-1- تعاریف نظری واژه ها    8

1-6-2- تعاریف عملیاتی واژه ها    9

1-7- نوع متغیرها    10

خلاصه    10

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

مقدمه    12

2-1- بخش اول: کمال گرایی    13

2-1-1- تیپ کمال گرا     13

2-1-2- چگونه به وجود آمدن شخصیت کمال گرا     15

2-1-3- ابعاد کمال گرایی     16

2-1-4- نظریه های کمال گرایی     16

2-1-4-1- نظریه پرلز    16


2-1-4-2- نظریه آدلر    17

2-1-4-3- نظریه بلات     17

2-1-5- ویژگی های افراد کمال گرا     18

2-1-5-1- جنبه های منفی کمال گرایان    18

2-1-5-2- جنبه های مثبت کمال گرایان     18

2-1-5-3- درس های سخت    19

2-1-5-4- تصمیم گیری    20

2-1-6- علل کمال گرایی     20

2-1-7- انواع کمال گرایی    21

2-1-7-1- کمال گرایی مثبت و منفی    21

2-1-7-2- کمال گرایی بهنجار و نا بهنجار    21

2-1-7-3- کمال گرایی چند بعدی    22

2-1-8- درمان کمال گرایی    22

2-2- بخش دوم: بهداشت روان    24

2-2-1- تعریف بهداشت روانی     24

2-2-2-تاریخچه بهداشت روان در ایران     25

2-2-3- دیدگاه های بهداشت روانی     26

2-2-4- اصول بهداشت روانی     29

2-2-5- اهداف بهداشت روان     29

2-2-6- پیامدهای  بهداشت روانی    30

2-2-7- معیارهای بهداشت روان     31

2-2-8- عوامل موثر بر بهداشت روان    33

2-3- بخش سوم: عزت نفس سازمانی    34

2-3-1- تعاریف عزت نفس سازمانی     34

2-3-2- نظریه عزت نفس سازمانی     37

2-3-3- عوامل سازمانی مؤثر در ارتقاء عزت نفس    40

2-3-4- ویژگی‎های شخصی كه عزت نفس بالا دارد    41


2-3-5- خصیصه های مرتبط با عزت نفس سازمانی    42

2-3-6- ابعاد عزت نفس سازمانی    43

2-4- بخش چهارم: بررسی نظریه های پیرامون موضوع تحقیق    43

2-4-1- پژوهش های انجام شده در داخل کشور مرتبط با متغیر کمال گرایی    43

2-4-2- پژوهش های انجام شده در خارج کشور مرتبط با متغیر کمال گرایی    44

2-4-3- پژوهش های انجام شده در داخل کشور مرتبط با متغیر بهداشت روان    45

2-4-4- پژوهش های انجام شده در خارج کشور مرتبط با متغیر بهداشت روان    46

2-4-5- پژوهش های انجام شده در داخل کشور مرتبط با متغیر عزت نفس سازمانی    47

2-4-6- پژوهش های انجام شده در خارج کشور مرتبط با متغیر عزت نفس سازمانی    47

2-5- بخش پنجم: بررسی چارچوب نظری، مدل مفهومی و فرضیات تحقیق    48

2-5-1- چارچوب نظری تحقیق    48

2-5-2-  مدل مفهومی تحقیق    49

2-5-3-   فرضیه‏های تحقیق:    49

خلاصه    50

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه    52

3-1- روش طرح و تحقیق    52

3-2- فرآیند تحقیق    52

3-3- جامعه آماری    52

3-4- حجم نمونه    53

3-4- ابزار گردآوری داده ها    53

3-5- روایی و پایایی ابزار سنجش     53

3-5- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها    54


در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است


برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :


40y.ir